akt

Beroun

Publikováno: 01/11/2019

Uzavírky komunikací

Uzavírka mostu na D4 – Řitka

Publikováno: 28/05/2019

Bioodpady

Vážení spoluobčané,

podle Obecně závazná vyhláška obce Čisovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

  • bude opět obec zajišťovat svoz biologicky rozložitelného odpadu, tj. posekané trávy, listí, štěpkovaných větví, spadaného ovoce, drobných zbytků rostlin, ovoce a zeleniny;
  • svoz bude probíhat vždy v pondělí, a to od 18.3. 2019 do konce listopadu;
  • svoz budou zajišťovat zaměstnanci obce tranzitem;
  • pro využití této služby je nutné si zdarma na OÚ vyzvednou plastové pytle, které jsou přímo na tento odpad určené!!! (v jiných pytlích nebude odpad svážen);

 

(mezi biologicky rozložitelný odpad nepatří: – oleje, zbytky z kuchyně, kosti, popel, plasty, papír, sklo, kovy…)

 

Další službou je možnost (po dohodě na OÚ) individuálního odvozu i většího množství biologicky rozložitelného odpadu do areálu ČOV v Čisovicích, kde je umístěn velkoobjemový kontejner.

            Díky tomuto svozu bude obec přísněji dohlížet na to, aby v kontejnerech, určených na směsný komunální odpad, nebyl ukládán biologicky rozložitelný odpad a v případě zjištění porušení těchto pravidel, bude ukládat značné finanční pokuty (dle zákona o odpadech).

Zuzana   K u t h a n o v á

starostka Obce Čisovice

  V Čisovicích dne 5.3.2019

Publikováno: 18/03/2019

Pálení zahradního odpadu

Pálení zahradního odpadu je povoleno v době

od 15. března do 1. června 2019 každý pátek od 12:00 hod. do 17:00 hod. a každou sobotu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Oheň musí být v době západu slunce zcela uhašen.

Mimo tuto uvedenou dobu je pálení zahradního odpadu zakázáno (dle protipožárních směrnic).

      Povoleno je pálení pouze suchého dřevního odpadu, např. větve z prořezávky stromů, listí z kaštanů a ořechů. Pálení se připouští za podmínky, že majitel odpadu bude provádět pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za následné škody pálením vzniklé, plně zodpovídá majitel odpadu.

Spalování ostatního  zahradního odpadu se zakazuje.

Zuzana   K u t h a n o v á

starostka Obce Čisovice

   V Čisovicích 14.3.2019

Publikováno:

Poplatky za odpady a psy pro rok 2019

 

  • 650 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2019

Publikováno: 17/02/2016