S B Ě R Y

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že bude opětovně probíhat sběr:

 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu, včetně elektroodpadu (netýká se stavebního odpadu)

v areálu čistírny odpadních vod v Čisovicích

V areálu čistírny odpadních vod v Čisovicích budou umístěny kontejnery na různé druhy odpadů, do kterých je bude možné ukládat, a to v termínech:

pátek 21. 5. 2021                   od 16:00 – 18:00 hod.

 

sobota 22. 5. 2021                 od 08:00 – 10:00 hod.

 

V této době bude areál dostupný pro všechny trvale přihlášené osoby v Čisovicích a v Bojově a pro majitele rekreačních objektů, kteří mají své nemovitosti v katastru obce.

V sobotu 22. května bude zároveň probíhat i svoz železného odpadu, který již po řadu let zajišťuje SDH Čisovice. Tento odpad můžete během sobotního dopoledne umístit před své nemovitosti.

Publikováno: 12/05/2021

Pálení zahradního odpadu

Pálení zahradního odpadu je povoleno v době

od 19. března do 29. května 2021 každý pátek od 12:00 hod. do 17:00 hod. a každou sobotu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Oheň musí být v době západu slunce zcela uhašen.

Mimo tuto uvedenou dobu je pálení zahradního odpadu zakázáno (dle protipožárních směrnic).

Povoleno je pálení pouze suchého dřevního odpadu, např. větve z prořezávky stromů, listí z kaštanů a ořechů. Pálení se připouští za podmínky, že majitel odpadu bude provádět pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za následné škody pálením vzniklé, plně zodpovídá majitel odpadu.

Spalování ostatního zahradního odpadu se zakazuje.

Publikováno: 06/04/2021

Svoz bioodpadu 2021

Vážení spoluobčané,

podle Obecně závazná vyhlášky obce Čisovice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

  • bude opět obec zajišťovat svoz biologicky rozložitelného odpadu, tj. posekané trávy, listí, štěpkovaných větví, spadaného ovoce, drobných zbytků rostlin, ovoce a zeleniny;
  • svoz bude probíhat vždy v pondělí, a to od 29. 3. 2021 do konce listopadu;
  • svoz budou zajišťovat zaměstnanci obce tranzitem;
  • pro využití této služby je nutné si zdarma na OÚ vyzvednou plastové pytle, které jsou přímo na tento odpad určené!!! (v jiných pytlích nebude odpad svážen);

 (mezi biologicky rozložitelný odpad nepatří: – větve, ořezky z tújí, oleje, zbytky z kuchyně, kosti, popel, plasty, papír, sklo, kovy…)

Díky tomuto svozu bude obec přísněji dohlížet na to, aby v kontejnerech, určených na směsný komunální odpad, nebyl ukládán biologicky rozložitelný odpad a v případě zjištění porušení těchto pravidel, bude ukládat značné finanční pokuty (dle zákona o odpadech).

Publikováno:

Poplatky za odpady a psy pro rok 2021

 

  • 750 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2021

Publikováno: 17/02/2016