V Čisovicích dne 5.3.2019

Bioodpady

Vážení spoluobčané,

podle Obecně závazná vyhláška obce Čisovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

  • bude opět obec zajišťovat svoz biologicky rozložitelného odpadu, tj. posekané trávy, listí, štěpkovaných větví, spadaného ovoce, drobných zbytků rostlin, ovoce a zeleniny;
  • svoz bude probíhat vždy v pondělí, a to od 18.3. 2019 do konce listopadu;
  • svoz budou zajišťovat zaměstnanci obce tranzitem;
  • pro využití této služby je nutné si zdarma na OÚ vyzvednou plastové pytle, které jsou přímo na tento odpad určené!!! (v jiných pytlích nebude odpad svážen);

 

(mezi biologicky rozložitelný odpad nepatří: – oleje, zbytky z kuchyně, kosti, popel, plasty, papír, sklo, kovy…)

 

Další službou je možnost (po dohodě na OÚ) individuálního odvozu i většího množství biologicky rozložitelného odpadu do areálu ČOV v Čisovicích, kde je umístěn velkoobjemový kontejner.

            Díky tomuto svozu bude obec přísněji dohlížet na to, aby v kontejnerech, určených na směsný komunální odpad, nebyl ukládán biologicky rozložitelný odpad a v případě zjištění porušení těchto pravidel, bude ukládat značné finanční pokuty (dle zákona o odpadech).

Zuzana   K u t h a n o v á

starostka Obce Čisovice

Publikováno: 18/03/2019