P á l e n í   z a h r a d n í h o   o d p a d u

Pálení zahradního odpadu je povoleno v době

 

od 17. září do 27. listopadu 2021 každý pátek od 12:00 hod. do 17:00 hod. a každou sobotu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Oheň musí být v době západu slunce zcela uhašen.

 

Mimo tuto uvedenou dobu je pálení zahradního odpadu zakázáno (dle protipožárních směrnic).

Povoleno je pálení pouze suchého dřevního odpadu, např. větve z prořezávky stromů, listí z kaštanů a ořechů. Pálení se připouští za podmínky, že majitel odpadu bude provádět pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za následné škody pálením vzniklé, plně zodpovídá majitel odpadu.

 

Spalování ostatního zahradního odpadu se zakazuje.

Publikováno: 17/09/2021

Svoz bioodpadu 2021

Vážení spoluobčané,

podle Obecně závazná vyhlášky obce Čisovice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

  • bude opět obec zajišťovat svoz biologicky rozložitelného odpadu, tj. posekané trávy, listí, štěpkovaných větví, spadaného ovoce, drobných zbytků rostlin, ovoce a zeleniny;
  • svoz bude probíhat vždy v pondělí, a to od 29. 3. 2021 do konce listopadu;
  • svoz budou zajišťovat zaměstnanci obce tranzitem;
  • pro využití této služby je nutné si zdarma na OÚ vyzvednou plastové pytle, které jsou přímo na tento odpad určené!!! (v jiných pytlích nebude odpad svážen);

 (mezi biologicky rozložitelný odpad nepatří: – větve, ořezky z tújí, oleje, zbytky z kuchyně, kosti, popel, plasty, papír, sklo, kovy…)

Díky tomuto svozu bude obec přísněji dohlížet na to, aby v kontejnerech, určených na směsný komunální odpad, nebyl ukládán biologicky rozložitelný odpad a v případě zjištění porušení těchto pravidel, bude ukládat značné finanční pokuty (dle zákona o odpadech).

Publikováno: 06/04/2021

Poplatky za odpady a psy pro rok 2021

 

  • 750 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2021

Publikováno: 17/02/2016